5 maart

5 maart
Lezen Matteüs 17:1-9
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)
lees meer »
 
Bloemschikking 40-dagentijd 2023

26 februari
Bloemschikking 40-dagentijd 2023
Lezen Matteüs 4:1-11
Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God,
vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)
lees meer »
 
12 maart

12 maart
Lezen Johannes 4:5-26
Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ 
lees meer »
 
19 maart

19 maart
Lezen Johannes 9
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’
lees meer »
 
26 maart

26 maart
Lezen Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus
… en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
lees meer »
 
2 april 2-23

2 april 2-23
Lezen Matteüs 26:1-13
To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’.
‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’
lees meer »
 
Pasen 2023

Pasen 2023
Lezen Johannes 20:1-18
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus
lees meer »
 
bloemschikking Advent 2022

27-11-2022
bloemschikking Advent 2022
2 Sam. 11: 14-27, Matth 1: 6
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.
Gebroken identiteit, Bathseba, de vrouw van Uria.
lees meer »
 
bloemschikking Advent 2022

4 dec; 2e Advent
bloemschikking Advent 2022
4 dec 2022 2e advent
Ruth 4: 13-17, Matth. 1: 5
Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft Hem gebaard (Ruth 4: 15)
 
lees meer »
 
advent 11-12-2022

11-12-2022
advent 11-12-2022
Jozua 6: 22-25, Matt. 1: 5
Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie.
 
lees meer »
 
19-12-2022

19-12-2022
Genesis 38: 24-30, Matt. 1: 3
Juda herkende ze en zei: Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.
 
lees meer »
 
25 december 2022

25 december 2022
Kerst 25 dec 2022
Lucas 2: 1-7, Matt1: 18-27
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg
 
lees meer »
 
20 maart

20 maart
20-3-2022
Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
In deze lezing gaat het  over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, en een prachtig symbool voor deze dag.
Goede God, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons.
 
 
13 maart

13 maart
13 maart
13 mrt 2022
Terwijl de 3 leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes slapen, spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als even later Petrus en de anderen wakker woden, bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven, het Zoon-zijn van Jezus.
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tussen de struktuur plaatsen we een prop wikkeldraad of een stukje kippegaas. Het is de bedoeling om een wolk te maken: Het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een direkte verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.
 
 
Bloemschikking Pasen 2022

Bloemschikking Pasen 2022
Lucas 4: 1-13
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn 3 vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat. Er staat: “De mens leeft niet van brood alleen”. Tussen de grassenstruktuur plaatsen we tarwe-aren en/of gerste-aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje uitkomen. De primula heeft de nederlandse naam Hemelsleutel, en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat: betekenisgeving.
 
Bloemschikking 10-4-2022

Bloemschikking 10-4-2022
10 april 2022
Lucas 22: 1-23, 56
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er Buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met As-woensdag.
Tussen de takkenstruktuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgisch vaatwerk bij de schikking te plaatsen.
Brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven van Jezus , of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en geen bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.
 
 
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag
 
Pasen 2022

Pasen 2022
Joh. 20:1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit. 
 
 
25 december

Kerst 25 dec 2021
25 december
De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen plaatsen we bloemen van de phalaenopsis in buisjes. Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst, gemaakt van berkenschors. Er is een lichtsnoertje gebruikt om de schikking extra te laten stralen.
 
lees meer »
 
Bloemschikking advent 2021

Bloemschikking advent 2021
lees meer »
 
Bloemschikking Paaszondag 2021

Bloemschikking Paaszondag 2021
‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 1 Johannes 4:21
In de traditie van de kerk zijn de zes - later zeven - daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait.
Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel.
Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.
 
Bloemschikking Goede Vrijdag 2021

Bloemschikking Goede Vrijdag 2021

Goede Vrijdag
Zijn hart was vast te groot, want de regering, het geld, de macht en andere groeperingen hebben hem opgepakt en ergens opgesloten waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
(Menno van der Beek)

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 
Bloemschikking 28 maart 2021

Bloemschikking 28 maart 2021
De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ - Tobit 2:7

Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan.
Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.
 
19 dec. 4e advent

19 dec. 4e advent
Met hart en ziel maak ik Hem groot
En vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder.

De zonnestralen worden langer en talrijker.
We plaatsten wilgenkatjes tussen de stralen.
Vóór de schikking plaatsen we 2 Amarillisbollen met een knop,
gewikkeld in blad.
De bollen omwikkelen we met het grote blad van de Schoenlappersplant.
 
lees meer »
 
12 december 3e advent

12 december 3e advent
Als je veel hebt… deel dan met de ander.
Tussen de stralen plaatsen we tarwe aren, gerst, of spelt.
Granen waar brood van wordt gemaakt.
Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken brood.
 
lees meer »
 
Bloemschikking 21 maart 2021

Bloemschikking 21 maart 2021
De hongerige te eten geven
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25:35
In de opsomming van Mattheüs is dit het eerste werk van barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd.
Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken.
En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven!

Voedsel is de basis van ons bestaan.
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.
 
Bloemschikking 14 maart 2021

Bloemschikking 14 maart 2021
 ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Mattheüs 25:36
Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren. ‘Naakt en barrevoets’, schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, ‘s nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.
 
5 december 2021

5 december 2021
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes,
Het dopen van mensen, het dopen van Jezus.
De opkomende zon is iets groter geworden.
Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water
waarin een Jacobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje,
Dopen met het Licht.
 
lees meer »
 
Bloemschikking biddag 10 maart 2021

Bloemschikking biddag 10 maart 2021
‘Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.’
Met die oproep voegde paus Franciscus in 2015 een achtste werk toe aan de reeks van zeven. Waar de andere zeven werken zich richten op de zorg voor de mens, wilde Franciscus hiermee de zorg voor de aarde als huis van de mens onder de aandacht brengen. Biddag, wanneer we bidden voor wat we aan de aarde toevertrouwen, is bij uitstek een dag om hierbij stil te staan.
Een zaadje is in rust. Het wacht op het moment dat de omstandigheden geschikt zijn om te groeien. Niemand weet hoe dat kan: hoe weet een zaadje wanneer het moet ontkiemen? Toch gebeurt het, soms na vele jaren. Hoe dat kan, is een geheim dat alleen onze Schepper kent. Wij kunnen een zaadje niet laten ontkiemen. Wel kunnen wij zorgen voor de ideale omstandigheden van water, aarde, licht en warmte. Laten we bidden om Gods zegen én onze handen uit de mouwen steken. God schept leven. Wij kunnen als Zijn rentmeesters zorg dragen voor een gezonde aarde, waar planten, dieren én mensen floreren.
 
Bloemschikking Advent 2021, 28 nov.

Bloemschikking Advent 2021, 28 nov.
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein.
Wij gebruiken voor de stralen alleen gele linten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.
 
lees meer »
 
Bloemschikking 7 maart 2021

Bloemschikking 7 maart 2021
De vreemdeling onderdak bieden
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25:35

De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. 

Bij de schikking
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin, drie warme en veilige thuisplaatsen. We leggen ze bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.
 
Bloemschikking 28 febr 2021

Bloemschikking 28 febr 2021
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’
Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef
gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is.
Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan
goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder
drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig
ben je als je er dan bent om diegene van water te
voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar
God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar,
zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt,
verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een
waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt
zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de
vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen
droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de
vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we
wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van
water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.
Bij de schikking
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het
levende water’. De glazen worden deze week gevuld
met water waarin de bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het
spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De
vorm van het open hart wordt geaccentueerd door
een geregen ketting van hyacinten nagels, eventueel
gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.
 
Bloemschikking Pasen 21-2-2021

Bloemschikking Pasen 21-2-2021
De zieken bezoeken
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Mattheüs 25:36

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet
zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt
Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij
meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan
de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 'bezoeken' is dat je er ook 'zoeken' in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of
als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

Bij de schikking
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke
tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we
vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan
boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
 
Tsjerkenijs Tsjerkenijs
 
Bloemschikking

Bloemschikking
lees meer »
 
Bloemschikking 29 nov.

Bloemschikking 29 nov. 
lees meer »
 
Bloemschikking 6 december

Bloemschikking 6 december
lees meer »
 
Bloemschikking 13 december

Bloemschikking 13 december
lees meer »
 
Bloemschikking 20 december

Bloemschikking 20 december
lees meer »
 
Bloemschikking 25 december Bloemschikking 25 december
lees meer »
 
Meditaties Meditaties
lees meer »