Fantastische campingdienst! Fantastische campingdienst!
WAUW! Wat in opkomst en wat in moaie tsjinst! It thema ‘high five’ fertelde ús 5 bibelferhalen dy't yn ús gemeentes nei foaren kaam bin. Oansletten op it ferhaal fan de dûmny, spile Rendaq der in tapaslik ferske by. De kollekte foar stichting Opkikker hat rom 600 euro opbrocht, geweldich! Organisaasje fan Flierterpen en Blija bedankt!

Sjoch ek op facebook en lês in moai berjocht oer de tsjinst.
terug