Eltsenien ontsnapt! Eltsenien ontsnapt!
Wat in geweldige moarne ha wy mei ús allen han. De escapetjinst wie in grut succes! Wy wolle iederien bedanke foar hun fanatieke ynset en de gemoedelijke sfeer! Alle teams bin ut de tsjerke ontsnapt. Efkes wat foto’s om nei te genieten!

terug