Fantastische campingdienst! Fantastische campingdienst!
WAUW! Wat in opkomst en wat in moaie tsjinst! It thema ‘high five’ fertelde ús 5 bibelferhalen die yn ússe gemeentes nei foaren kaam bin. Oansletten op it ferhaal fan de dumny, spiele Rendaq der in tapaslik ferske by. De kollekte foar stichting Opkikker hat rom 600 euro opbrocht, geweldig! Organisatie fan Flierterpen en Blija bedankt!

Sjoch ek op facebook en lês in moai berjocht oer de tsjinst.
terug